De Historische Vereniging De Brielse Maasmond werd op 22 oktober 1958 opgericht als ‘Vereniging Vrienden van het Trompmuseum’ voor het verlenen van financiële en daadwerkelijke steun aan het toenmalige Brielse Trompmuseum.Het doel van de vereniging was:

– De vondsten, gedaan bij opgravingen en verbouwingen, welke uit een oogpunt van historie en folklore van belang zijn, op een verantwoorde plaats te bewaren en zo nodig te restaureren.
– Het op esthetische wijze met de haar ter beschikking staande middelen vast te leggen door middel van foto’s, tekeningen, enz. van wat ten gevolge van de noodzakelijke ontwikkeling verloren moet gaan.
– Door het houden van lezingen, het organiseren van tentoonstellingen en het verspreiden van artikelen belangstelling voor de streek en voor het werk van de vereniging op te wekken.
– Verwerven van historische en kunsthistorische voorwerpen, betrekking hebbend op de cultuurgeschiedenis van Voorne, die van de stad Brielle in het bijzonder.

De vereniging had verder de mogelijkheid subsidies aan te vragen bij instellingen die om statutaire redenen geen ondersteuning rechtstreeks aan gemeentelijke instellingen als het Trompmuseum mochten geven.

De verwerving door schenkingen en aankoop van historische en kunsthistorische voorwerpen heeft in de loop der jaren geleid tot de totstandkoming van de zogenoemde ‘vriendencollectie’. De objecten werden ter bescherming in eigendom gehouden in een tijd dat het toenmalige Trompmuseum nog veel minder professioneel was. Er is een Bruikleenovereenkomst met de Gemeente Brielle voor onbepaalde tijd (ingegaan 1 april 1998) met inventarislijst.

Sinds 1991 verschijnt twee keer per jaar de ‘Brielse Mare’, een tijdschrift met mededelingen en historische bijdragen van de vereniging. Naast de Brielse Mare verzorgt de vereniging een reeks van separate historische publicaties.

In 2001 wordt de naam van de vereniging gewijzigd in ‘Vrienden van het Historisch Museum Den Briel’, in navolging van de naamswijziging door het museum.
Echter in de loop van de jaren na 2001 groeide bij het bestuur het idee om de naam van de vereniging zodanig te wijzigen dat deze meer recht zou doen aan de statutaire doelstellingen.

Om de mening van de leden hieromtrent te peilen, werd in oktober 2009 een enquête ‘Naamswijziging’ gehouden. Als resultaat van deze enquête sprak 75% van de respondenten zich uit vóór een naamswijziging.

Uit commentaren van leden bij de enquête bleek tevens dat er behoefte was aan een brede historische vereniging in Brielle met de mogelijkheid tot samenwerking met andere op ‘historisch Brielle’ gerichte organisaties.

Een procedure tot naamswijziging en aanpassing van de statuten resulteerde, na accordering door de ledenvergadering, in 2012 tot de Historische Vereniging De Brielse Maasmond.

Eveneens in 2012 werd het, 100-jarige, heringerichte Historisch Museum Den Briel door Koningin Beatrix geopend onder de nieuwe naam ‘De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel’.

 

De Historische Vereniging De Brielse Maasmond heeft als statutaire doelstellingen (Aktedatum: 8 november 2012):

DOEL (Artikel 2)
1.
De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun aan ‘De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel’ en andere instellingen die het behoud van de historische roerende en onroerende zaken van de stad Brielle en van Voorne-Putten nastreven, alsmede het initiëren van activiteiten tot behoud van de historische roerende en onroerende zaken van de stad Brielle en van Voorne-Putten.
2.
Zij tracht deze doelstellingen onder andere te bereiken door activiteiten zoals navolgend genoemd, waarbij de opstelling niet limitatief is bedoeld:
a.
het in langdurig bruikleen geven aan ‘De Tachtigjarige Oorlog. Historisch Museum Den Briel’ van de ‘vriendencollectie’, zoals vastgesteld in de Bruikleenovereenkomst van zevenentwintig maart negentienhonderd achtennegentig;
b.
het verlenen van steun aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde instellingen bij het verwerven of restaureren van historische objecten;
c.
het ondersteunen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde instellingen bij de organisatie van activiteiten, zoals het houden van tijdelijke tentoonstellingen;
d.
het bevorderen van het behoud en het goede beheer van de onroerende monumenten in de stad en de streek;
e.
het bevorderen en het ondersteunen van onderzoek en van publicaties met betrekking tot de geschiedenis van de stad en de streek alsmede over roerende en onroerende monumenten in de stad en de streek;
f.
het participeren in instellingen die soortgelijke doelstellingen nastreven als de onderhavige vereniging.

Om deze beoogde activiteiten te kunnen uitvoeren, moet de vereniging in de eerste plaats kunnen beschikken over voldoende menskracht en financiële middelen.

Menskracht:
Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, dient er voortdurend aandacht te zijn voor het werven van bestuursleden, redactieleden Brielse Mare, schrijvers van historische artikelen, onderzoekers, vrijwilligers,… dat wil zeggen: een kwantitatief en kwalitatief voldoende aantal actief betrokkenen bij de vereniging.

Financiële middelen:
Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, dienen inkomsten te worden gegenereerd uit: ledencontributie, subsidies, schenkingen, …
– Ledencontributie:
De vereniging wordt geconfronteerd met een afkalvend (en vergrijzend) ledenbestand en dus met teruglopende contributiebijdragen. Deze situatie vereist actieve vormen van ledenwerving.
– Subsidies:
Vereist: actief onderzoeken van mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies.
– Schenkingen:
Vereist: actief onder de aandacht brengen van de ANBI-status van de vereniging, waardoor giften in mindering kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen van de schenker.

Naast menskracht en financiële middelen is een positief imago voor de vereniging van essentieel belang.

Positief imago:
Een positief imago leidt tot een vereniging die interessant en bekend is en dus aantrekkelijk om lid van te worden en je voor in te zetten en die tevens een aantrekkelijke samenwerkingspartner is. Het is van essentieel belang ook ‘jonge’ mensen te bereiken, zodat de vereniging kan verjongen en een ‘toekomstbestendig’ ledenbestand op kan bouwen.

Vereist: de vereniging moet zich voortdurend profileren, dat wil zeggen op een positieve manier zichtbaar zijn in de samenleving van Brielle en Voorne-Putten.
De mogelijkheden tot realisatie van de doelstellingen van de vereniging nemen toe bij krachtenbundeling, dat wil zeggen bij samenwerking met gelijkgestemde organisaties op lokaal en regionaal niveau.

Samenwerking op lokaal niveau:
– Briels Cultuurhuis
De vereniging participeert in een overleg van een aantal culturele organisaties dat wil komen tot de realisatie van een Cultuurhuis in Brielle, waarin deze organisaties een vestigingspunt krijgen. Binnen het Cultuurhuis zal intensief samengewerkt worden en zo mogelijk geïntegreerd.
– Briels Erfgoedgilde
De vereniging participeert in het Erfgoedgilde in oprichting, dat onder leiding van de vereniging moet uitgroeien tot samenwerkingsverband en (ver)bindende factor voor Brielse historische organisaties. Het gilde richt zich op het verzamelen, vastleggen en uitdragen van historische kennis; daarnaast fungeert het als klankbord voor het gemeentelijk historisch beleid.

Samenwerking op regionaal niveau:
– Historisch Platform Voorne-Putten en Rozenburg:
De vereniging participeert in het Historisch Platform Voorne-Putten en Rozenburg, een samenwerkingsverband van historische organisaties op Voorne-Putten en Rozenburg onder leiding van de Stichting Streekhistorie Voorne-Putten en Rozenburg. Het Platform streeft naar regionale krachtenbundeling, met name door het uitvoeren van concrete projecten.